Algemene voorwaarden

 

‭(‬versie 01/09/2021‭)‬

1.  Algemeen
De rechtsverhouding tussen ARABESKE NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Nijverheidskaai 3/0021 ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0468.210.288 (hierna ARABESKE genoemd) en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de bestelbon, de facturen en de eventuele specifieke voorwaarden, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze overeenkomst zouden voorafgaan. De overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van ARABESKE.    

2.  Soorten Opleidingen
De prestaties van ARABESKE bestaan uit het organiseren van opleidingen, trainingen, e-learning, online opleidingen en anderevormen van opleiding en uit de logistieke en organisatorische ondersteuning van opleidingen voor de klant. ARABESKE kan hiervoor een beroep doen op derden. Hierna worden deze prestaties gezamenlijk ‘(de) Opleidingen’ genoemd.
‘Open Opleidingen’ zijn opleidingen waaraan de klant, al dan niet gelijktijdig samen met andere klanten deelneemt. Behoudens anders overeengekomen, aanvaardt de klant dat de Open Opleidingen standaardproducten zijn die niet specifiek voor zijn behoeften gecreëerd werden. Bijgevolg aanvaardt de klant dat ARABESKE geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid draagt dat de Open Opleidingen aan de specifieke behoeften van de klant beantwoorden.
‘Maatwerk Opleidingen’ zijn opleidingen waaraan enkel zaakvoerders, werknemers of relaties van de klant kunnen deelnemen en die op maat kunnen aangepast worden aan de noden van de klant. ARABESKE neemt alle redelijke maatregelen om in de specifieke noden van de klant te voorzien en hem van zo volledig en juist mogelijke informatie te voorzien, evenwel zonder enige garantie in dit verband.

3.  Open Opleidingen
3.1. Inschrijving – Elke inschrijving voor een Open Opleiding door de klant dient elektronisch of schriftelijk te gebeuren. De overeenkomst tussen ARABESKE en de klant komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de inschrijving van de klant door ARABESKE.
3.2.  Annulering, verschuiving en afwezigheid
3.2.1. Annulering en verschuiving
Indien de klant verhinderd is voor een Open Opleiding kan de klant zich, behoudens andersluidend beding, altijd laten vervangen door een andere persoon mits de klant dit 24u op voorhand meedeelt. De klant kan, behoudens andersluidend beding, zijn deelname aan een Open Opleiding kosteloos annuleren of opteren voor een deelname aan een andere sessie van dezelfde Open Opleiding, mits dit schriftelijk en ten laatste 14 kalenderdagen voorafgaand aan de dag voor de Open Opleiding meegedeeld wordt. Indien de klant annuleert tussen de 13 en 8 kalenderdagen voor de opleiding, is 25% van het bedrag vermeld in het contract verschuldigd. Indien de klant annuleert minder dan 8 kalenderdagen voor de opleiding, dan is 50% van het bedrag vermeld in het contract verschuldigd. Voor verschuiving gelden dezelfde voorwaarden als voor annulatie. ARABESKE behoudt zich het recht voor om voor alle wijzigingen op vraag van de klant een administratieve kost in rekening te brengen.
3.2.2. Afwezigheid
Bij afwezigheid van de klant op de dag van de opleiding is het volledige bedrag van deze opleiding en eventuele reeds gemaakte kosten door ARABESKE verschuldigd behoudens uitzonderlijke omstandigheden. Er vindt geen terugbetaling plaats van de reeds betaalde som, behoudens uitzonderlijke omstandigheden. Uitzonderlijke omstandigheden zijn onder meer ziekte/ongeval gedekt door een medisch attest of dwingende reden (zoals het overlijden van een naast familielid).

4. Maatwerk opleiding
4.1. Inschrijving – bestelling
Elke bestelling van een Maatwerk opleiding dient elektronisch of schriftelijk te gebeuren. De overeenkomst tussen ARABESKE ende klant komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging aan de klant van de aanvaarding van de opdracht door ARABESKE.
4.2. Organisatie – Voor Maatwerk opleidingen wordt een intakegesprek gehouden en wordt aan de klant een inhoudelijk voorstel gedaan gebaseerd op de informatie waarover ARABESKE op dat moment beschikt. De klant garandeert aan ARABESKE dat deze informatie, noodzakelijk voor het zo nodig ontwikkelen, aanpassen en/of uitvoeren van de Maatwerk opleiding, volledig en juist is en bezorgt deze informatie minstens 30 kalenderdagen voor de opleiding. ARABESKE geeft de Maatwerk opleidingen vanuit een onafhankelijke opstelling en houdt zich aan het programma dat ontwikkeld werd op basis van het overleg tussen ARABESKE en de klant. De klant betrekt pas derden bij de Maatwerk opleiding na schriftelijke goedkeuring door ARABESKE.
4.3. Verschuiving, annulatie en afwezigheid – Voor Maatwerk opleidingen gelden de volgende regelingen:
4.3.1. Verschuiving – De klant kan de geplande trainingsdagen van een Maatwerk opleiding kosteloos verschuiven naar een andere periode tot en met 21 kalenderdagen voor het begin van de geplande trainingsdagen. De klant deelt de wens tot verschuiving mee per e-mail. Als de klant de geplande trainingsdagen van een maatwerk opleiding verschuift tussen de 20 en 8kalenderdagen voor het begin van de geplande trainingsdagen betaalt de klant het equivalent van een lesdagvergoeding. Als de klant de geplande trainingsdagen van een Maatwerk opleiding verschuift minder dan 8 kalenderdagen voor het begin van degeplande trainingsdagen, betaalt de klant bovenop het equivalent van een lesdagvergoeding een bijkomende kostenvergoeding gelijk aan 25 % van de lesdagvergoeding.Bij verschuiving van de geplande trainingsdagen van een Maatwerk opleiding minder dan 21 kalenderdagen voor het begin van de geplande trainingsdagen betaalt de klant ook alle kosten die door ARABESKE  reeds gemaakt werden voor reservatie van leslokalen m.b.t. deze Maatwerk opleiding.
Bovendien zal de nieuwe datum van de Maatwerk opleiding in gezamenlijk overleg met de klant worden bepaald, maar moet deze nieuwe datum minstens vallen binnen een periode van 6 maanden na de oorspronkelijk afgesproken datum. Er wordt één keer een verschuiving van de geplande trainingsdagen van een Maatwerk opleiding toegestaan, in het geval van een tweede verschuiving, gelden de voorwaarden in verband met de annulering van een Maatwerk opleiding, zoals hierboven omschreven.
4.3.2. Annulatie – Voor annulatie gelden dezelfde voorwaarden als voor verschuiving (zie art 4.3.1)
4.3.3. Afwezigheid – Bij afwezigheid van de klant op de dag van de opleiding is het volledige bedrag van deze opleiding, een bijkomende kostenvergoeding van 25% van de lesdagvergoeding en eventuele reeds gemaakte kosten door ARABESKE verschuldigd behoudens  uitzonderlijke omstandigheden. Er vindt geen terugbetaling plaats van de reeds betaalde som, behoudens uitzonderlijke omstandigheden. Uitzonderlijke omstandigheden zijn onder meer ziekte/ongeval gedekt door een medisch attest of dwingende reden (zoals het overlijden van een naast familielid).

5. Prijzen, facturen en betalingen
5.1. Alle prijzen en andere bedragen zijn in euro uitgedrukt en exclusief btw en andere belastingen en heffingen. Indien deze belastingen en heffingen na de sluiting van de overeenkomst verhogen, kan dit doorgerekend worden aan de klant.
5.2. Behoudens andersluidend beding, worden de opleidingen gefactureerd na de aanvang ervan (bij opleidingen die meerdere dagen in beslag nemen, geldt de eerste dag van de opleiding als aanvangsdatum). Alle facturen zijn betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel, op de vervaldag en het rekeningnummer zoals vermeld op de facturen.
5.3. Bij niet-betaling op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling de interest overeenkomstig de wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties verschuldigd op het totaalbedrag van de factuur. Bovendien is de klant bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op haar vervaldag van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totaalbedrag van de factuur met een minimum van 250 euro. Los daarvan heeft ARABESKE recht op een redelijke schadeloosstelling voor alle invorderingskosten waaronder de kosten en erelonen van advocaten, die zijn ontstaan door de betalingsachterstand, dit conform artikel 6 van de Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, één en ander onverminderd de toekenning aan ARABESKE van de sommen bepaald in de artikelen 1018, eerste lid, 6° en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag (i) heeft ARABESKE bovendien het recht om haar verbintenissen op te schorten en om deze overeenkomst met de klant te beëindigen en (ii) wordt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs nog niet vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar.
5.4. ARABESKE heeft het recht schuldvorderingen tegenover de klant te compenseren met eventuele vorderingen van de klant ten opzichte van ARABESKE.
5.5. Klachten betreffende facturen dienen binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum gemotiveerd per aangetekend schrijven meegedeeld te worden. Bij gebrek aan tijdige klacht wordt de factuur geacht als definitief aanvaard.

6. Website van ARABESKE
Commerciële documenten, aanbiedingen en informatie op de website www.arabeske.be zijn louter informatief en scheppen geen verbintenissen in hoofde van ARABESKE.

7. Uitvoering van de opdracht
ARABESKE zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde opleidingen te laten plaatsvinden. ARABESKE gaat ten aanzien van zijn klant een inspanningsverbintenis aan. Door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden (bv. ziekte, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis, tekortkomingen vanwege leveranciers en docenten van ARABESKE of zijn contractanten, enz.) kan ARABESKE de opleidingen annuleren, of de inhoud, datum/data, locatie of uitvoering (klassikaal/online) wijzigen. De klant zal daarvan binnen een redelijke termijn op de hoogte gesteld worden. In deze gevallen kan de klant zijn opleiding kosteloos annuleren of opteren voor een deelname aan een volgende sessie van deze geannuleerde of gewijzigde opleiding. In geval van annulering, omwille van hogervermelde situaties, worden eventueel door de klant reeds betaalde facturen terugbetaald zonder interest of andere vergoedingen. De klant kan geen schadevergoeding of andere zaken
vorderen ten aanzien van ARABESKE. ARABESKE heeft het recht om de trainer(s) te wijzigen, indien ARABESKE meent dat dit voor de uitvoering en de kwaliteit van de opleiding noodzakelijk is.

8. Aansprakelijkheid
8.1. ARABESKE is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade of enige indirecte schade of verlies, verlies van gegevens, recuperatie van gegevens, winst, inkomsten, omzet of andere financiële of commerciële verliezen, ongeacht of deze voortvloeit uit de niet-naleving van haar verplichtingen.
ARABESKE is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze overeenkomst door de klant, noch is ARABESKE aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van ARABESKE wordt weerhouden, is ARABESKE er enkel toe gehouden de opleiding te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen.
8.2. ARABESKE is enkel aansprakelijk voor schade als gevolg van grove nalatigheid, grove fout of bedrog in de uitvoering van de opdracht.
8.3. In elk geval is de aansprakelijkheid van ARABESKE ten aanzien van de klant beperkt tot 250 euro per voorval, met dien verstande dat de totale aansprakelijkheid van ARABESKE voortvloeiend uit de overeenkomst steeds beperkt is tot de totale waarde van de overeenkomst.
8.4. Elke vordering van de klant met betrekking tot de geleverde diensten verjaart zes (6) maanden na de dag waarop de klant kennis kreeg of redelijkerwijze kennis had kunnen krijgen van het schade verwekkend feit dat aanleiding gaf tot die vordering.
8.5. ARABASKE is niet aansprakelijk voor beschadigingen, diefstal of verlies van goederen of geld van de klant tijdens de opleiding.

9. Intellectuele eigendom
Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud en de documentatie van een opleiding niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald of aangepast worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud en de documentatie van een opleiding geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek of derden in enige vorm of op enige wijze(zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of ARABESKE.

10. Privacy Policy
De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van ARABESKE. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door ARABESKE aangeboden opleidingen en/of promotiecampagnes in het kader van de contractuele relatie tussen de klant en ARABESKE. De contactgegevens van de klant kunnen zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant eveneens door ARABESKE overgemaakt aan diens zakelijke partners en dochterondernemingen voor administratieve doeleinden. Zonder uitdrukkelijke toestemming zullen de gegevens door deze derden niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
In het kader van de contractuele relatie tussen de klant en ARABESKE zullen de gegevens van de klant uitsluitend verwerkt worden door ARABESKE en de door haar aangestelde verwerkers, met wie de nodige contractuele afspraken gemaakt zijn. ARABESKE zal de gegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte opslaan zonder de klant hiervan voorafgaand te informeren onder meer omtrent de passende waarborgen inzake de doorgifte en indien nodig de toestemming van de klant verkrijgen hiervoor. Zo zullen volgende persoonsgegevens door ARABESKE gedeeld kunnen worden: naam, voornaam, functie, bedrijfsnaam, BTW nummer en andere info die nodig is voor de administratieve afhandeling.
ARABESKE zal zich inspannen alle redelijke technische en organisatorische maatregelen te nemen ter bescherming en beveiligingvan de gegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies, evenals tegen de wijziging van of de toegang tot, en iedere andere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de stand van de techniek.
De klant kan steeds om inzage in, verbetering, wissing of overdracht van zijn gegevens vragen en zich verzetten tegen gebruik van de gegevens voor direct marketing. Deze aanvraag is kosteloos, uitgezonderd indien binnen een termijn van zes maanden reeds eerder een verzoek of een vraag tot bijkomende kopieën werd geformuleerd door de betrokkene, in welk geval ARABESKE het recht heeft om een redelijke vergoeding aan te rekenen op basis van de administratieve kosten die het gevolg zijn van het nieuwe verzoek. Nadere inlichtingen kunnen teruggevonden worden in de Privacy Policy van ARABESKE via https://arabeske.be/privacy-policy/ en de Gegevensbeschermingsautoriteit, bij wie de klant steeds het recht heeft klacht in te dienen.

11. Afstand
Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door ARABESKE houdt geenszins een afstand van recht in.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht
12.1. De overeenkomst tussen ARABESKE en de klant wordt beheerst door het Belgisch recht.
12.2. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, of een gedeelte van een bepaling, zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de rest van de bepaling en de andere clausules. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule.
12.3. In geval van geschillen betreffende de uitvoering en/of interpretatie van de overeenkomst zullen uitsluitend aan de rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn voor de maatschappelijke zetel van ARABESKE.