Privacy

Algemeen

We vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. We willen onze klanten en de gebruikers van onze diensten en websites zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt.

Hieronder vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom, hoelang en hoe je hierover controle hebt.

Wij nodigen je uit de tijd te nemen om ons privacybeleid goed door te nemen, samen met onze algemene voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze producten en diensten om je vertrouwd te maken met onze praktijken op dat vlak.

none

1. Wie wordt beschermd door dit privacybeleid?

Dit privacybeleid geldt ter bescherming van de persoonsgegevens van alle natuurlijke personen. De gegevens van rechtspersonen vallen niet onder het bereik van dit privacybeleid.

Je zal ook informatie vinden op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit. Volg daartoe deze link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Tot 24/05/2018 vormen de wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten de toepasselijke wetgeving inzake privacy. Vanaf 25/05/2018 zal die vervangen worden door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). Aangezien deze Privacyverklaring al op de nieuwe wetgeving gebaseerd is, zullen bepaalde procedures die in deze Privacyverklaring beschreven worden, pas na die datum operationeel zijn.

2. Wat betekent 'persoonsgegeven', 'verwerking van gegevens' en wie is 'verwerkingsverantwoordelijke' en wie is de bevoorrechte contactpersoon 'DPO'?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan bijvoorbeeld gaan om de naam van een persoon, een foto, een telefoonnummer, een code, een wachtwoord, een contractnummer, een e-mailadres.

De verwerking is elke bewerking met betrekking tot een persoonsgegeven. Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

Arabeske, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Nijverheidskaai 3/0021, en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0468.210.288  is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat wij bepalen voor welke doeleinden en met welke middelen die gegevens worden verwerkt en dat wij jouw aanspreekpunt en dat van de toezichthoudende autoriteiten zijn voor alle vragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens. Als enig contactpunt binnen onze onderneming hebben wij een functionaris voor gegevensbescherming (‘data protection officer’ of ‘DPO’) aangesteld met de volgende contactgegevens :
Arabeske
Data Protection Officer
Nijverheidskaai 3/0021
8500 Kortrijk
privacy@arabeske.be

3. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Persoonsgegevens zijn gegevens die jou identificeren of die een band leggen met jou als natuurlijke persoon.

In de gevallen waar Arabeske je persoonsgegevens vraagt, worden die gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens. Deze gevallen zijn:

 • jouw informatievraag
 • een door jou gewenste dienstverlening

Wanneer je contact met ons opneemt via de website, verzamelen we je identificatiegegevens (i.e. voornaam, achternaam, bedrijfsnaam,  e-mailadres, telefoonnummer en postcode) en je bericht. Arabeske geeft je daarbij de volgende garanties:

 • Je persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt
  • om de door jou gevraagde informatie te verstrekken
  • om de door jou gewenste dienstverlening te realiseren
 • De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde en voornoemde doelstellingen.
 • We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de bovenvermelde doelstellingen.

4. Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

De toegang tot jouw persoonsgegevens is enkel toegestaan aan de personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Zij moeten een strikte geheimhoudingsplicht in acht nemen en alle technische en organisatorische voorschriften voor het verzekeren van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens naleven.

Wij hebben technische middelen en gespecialiseerde teams die zich in de eerste plaats toeleggen op de bescherming van je persoonsgegevens voorzien. Op die manier willen wij vermijden dat onbevoegde personen toegang verkrijgen tot de gegevens, ze verwerken, aanpassen of vernietigen.

Deze gegevens kunnen in geen geval buiten de Europese Unie worden bewaard. Onze websites vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren van events die we sponsoren) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van jouw persoonsgegevens.

5. Wat zijn je rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

Je hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die jezelf betreffen. Je kan ons vragen:

 • Of wij persoonsgegevens van je verwerken
 • Waarvoor wij die verwerken
 • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens
 • Welke logica wij gebruiken als wij bepaalde persoonsgegevens automatisch verwerken

Je dient je recht op toegang schriftelijk uit te voeren, ter attentie van Arabeske, Nijverheidskaai 3/0021 te 8500 Kortrijk of per e-mail naar privacy@arabeske.be.
Om je recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, dien je ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen je dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van je identiteitskaart toe te voegen aan je aanvraag.

Arabeske heeft 45 dagen om je aanvraag te beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer Arabeske je aanvraag schriftelijk heeft ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan je aanvraag in handen heeft.

Indien je enige reden hebt om aan te nemen dat Arabeske je aanvraag niet correct behandeld heeft, gelieve dit dan eerst op te nemen via privacy@arabeske.be zodanig dat wij, samen met jou, de opties kunnen bekijken.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien Arabeske niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Privacycommissie, via commission@privacycommission.be, die dan in het kader van haar bemiddelingsopdracht zal tussenkomen.

 

Je recht op verbetering en verwijdering.
Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of veranderen. Daarvoor kan je onze diensten contacteren. Wij zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen. Houd er wel rekening mee dat wij je soms, afhankelijk van je verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden. Wij kunnen ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen.

Je recht op verzet tegen de verwerking van jouw gegevens voor direct marketing.
Je hebt altijd het recht om jezelf, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden. Je kunt daarvoor altijd contact opnemen met Arabeske en onze mogelijkheid tot promoties en/of acties via telefoon, post, sms of e-mail deactiveren.

6. Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Arabeske draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen. Zodra alle doeleinden bereikt zijn, worden deze gegevens verwijderd.

Dit betekent dat de verwerkte gegevens worden bewaard gedurende de volledige looptijd van het opleidingstraject alsook elke andere bewaringstermijn die zou worden opgelegd door de toepasselijke wet- en regelgeving.

7. Cookie policy

Afgezien van de gegevens die je vrijwillig met ons deelt bij het gebruik van onze websites, hanteren wij ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.

Je kan onze website bezoeken zonder je persoonsgegevens mee te delen.

Wat zijn cookies?
Wij maken gebruik van cookies wanneer je onze e-mails opent en/of wanneer je onze website bezoekt of apps gebruikt. Cookies zijn stukjes informatie die op je eigen computer of mobiel toestel bewaard worden en die het gebruiksgemak van onze websites en apps optimaliseren. Zo kan je bijvoorbeeld als bezoeker van onze website worden geïdentificeerd bij een volgend bezoek en kunnen wij onze website beter afstemmen op jouw wensen, voorkeuren en gebruiksgemak. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud of publiciteit van een website persoonlijker te maken.

Welke soorten cookies gebruiken we?

 • Onmisbare cookies: zijn nodig om gebruik te maken van de website en zorgen voor een veilige identiteitscontrole. Bijvoorbeeld: navigatie op de website, inhoud van winkelkarretje, toegang tot persoonsgegevens…
 • Functionele cookies: maken het functioneren van de website makkelijker en zorgen voor een gepersonaliseerde surfervaring door bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden, de inhoud van uw winkelwagentje en voorkeuren – zoals de taalinstelling – te onthouden.

 

Arabeske Academy